Συχνές Ερωτήσεις

Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι διασυνδεδεμένα συστήματα με τη ΔΕΗ που έχουν σχέση αμφίδρομη και έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτούν με ενέργεια το ένα στο άλλο. Χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες με κριτήριο τα συστήματα στήριξης.

Ένα φωτοβολταϊκό πάρκο αποτελείται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ τα οποία συνδέονται σε στοιχειοσειρές (strings). Στην συνέχεια παραλληλίζονται κατάλληλα οι στοιχειοσειρές ώστε να οδηγηθούν σε έναν οι περισσότερους αντιστροφείς AC/DC (inverters).

Η σωστή λειτουργία του πάρκου βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο αφού η μελέτη του μηχανικού πρέπει να ορίσει το σωστό μέγεθος της στοιχειοσειράς όπως και τον σωστό παραλληλισμό τους ώστε να πετύχει την βέλτιστη παραγωγή ενέργειας με τον ασφαλέστερο τρόπο που δεν θα οδηγήσει στην καταστροφή του αντιστροφέα στην λειτουργία επίτευξης μέγιστης παραγωγής. Η διαδικασία αυτή λέγεται διαστασιολόγηση του Φ/Β πάρκου.

Για να επιτευχθεί η σωστή διαστασιολόγηση πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής που θα εγκατασταθεί το Φ/Β πάρκο, και τις συνθήκες λειτουργίας μέγιστης παραγωγής (peak) που παρατηρούνται τον χειμώνα. Επίσης, το πάρκο πρέπει να είναι διαστασιολογημένο έτσι ώστε να απορροφά και να μετατρέπει το μέγιστο της ηλιακής ενέργειας που παρατηρείται τον χειμώνα. Δύο πάρκα ίδιας ισχύος πάρκα με τα ίδια υλικά (panels – inverters κλπ) τοποθετημένα δίπλα – δίπλα μπορούν να έχουν και απόκλιση που φτάνει το 20% στην παραγώμενη ενέργεια εάν σε κάποιο έχει γίνει λανθασμένη διαστασιολόγηση.

Οι ιδιαίτερα προνομιακές τιμές αγοράς ρεύματος από την Δ.Ε.Η. σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα μεγάλη ηλιοφάνεια που διαθέτει η Ελλάδα καθιστούν μια επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα ιδιαίτερα ελκυστική. Από την άλλη η γραφειοκρατία και οι ασάφειες του θεσμικού πλαισίου δημιουργούν δυσκολίες στην δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου.

Τα παρακάτω 11 σημεία πρέπει να γνωρίζει κάποιος που θα επενδύσει στην δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων:

 1. Καταλληλότητα Οικοπέδου

  Αναλόγως της τοποθεσίας έκτασης και τη χρήση του οικοπέδου ίσως είναι απαραίτητητ η συμβολή ενός περιβαλλοντολόγου.

 2. Βιωσιμότητα Επένδυσης

  Σημαντικός παράγοντας για να προχωρήσει κανείς στην υλοποίηση ενός επενδυτικού πλάνου στα Φωτοβολταϊκά Πάρκα είναι μια σωστή προμελέτη βιωσιμότητας του πλάνου. Για το λόγο αυτό μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή σωστών συνεργατών αλλά και ικανών συμβούλων.

 3. Σύσταση κατάλληλης εταιρείας

  Η εταιρεία αν δεν υφίσταται πρέπει να συσταθεί αν θέλει κάποιος να υπαχθεί στον Αναπτυξιακό με σκοπό την Παραγωγή και Πώληση Ενέργειας. Αν υφίσταται πρέπει να συμπεριλάβει στο Καταστατικό της ως σκοπό και αντικείμενο και την Παραγωγή και Πώληση Ενέργειας. Όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση με Λογιστή και Δικηγόρο.

 4. Αδειοδοτήσεις και Εξαιρέσεις από τη ΡΑΕ(Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας)

  Η ΡΑΕ ορίζει ότι για έργο μεγέθους μικρότερο των 150 KW δεν απαιτείται Άδεια Παραγωγής αλλά αίτηση για Απαλλαγή, δηλαδή για Εξαίρεση από αυτή. Για έργο μεγέθους μεγαλύτερο των 150 KW απαιτείται αίτηση για Άδεια Παραγωγής. Η διαδικασία και ο χρόνος ανάλογα με την περίπτωση (Αίτηση Εξαίρεσης ή Αίτηση Αδείας) διαφέρουν σημαντικά. Για έργο μικρότερο των 20 KW δεν απαιτείται άδεια παραγωγής, ούτε εξαίρεση από αυτή. Απαραίτητη είναι η επιλογή κατάλληλου συμβούλου για αυτά τα θέματα.

 5. Γνωμοδοτήσεις από άλλες Υπηρεσίες και Περιφέρεια

  Απαραίτητες είναι οι γνωμοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών, όπως π.χ. αρχαιολογική υπηρεσία, δασαρχείο κ.α.. Επίσης για έργα μεγαλύτερα των 20 KW απαιτείται η έγκριση από την Περιφέρεια. Για τις ανάγκες της Περιφέρειας και για έργα μέχρι 150 KW απαιτείται Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενώ για μεγαλύτερα Μελέτη.

 6. Όροι Σύνδεσης με ΔΕΗ

  Μεγάλη σημασία πρέπει επίσης να δοθεί στην εξασφάλιση ότι αφού το Φωτοβολταϊκό Πάρκο υλοποιηθεί θα μπορέσει να συνδεθεί με το Δίκτυο της ΔΕΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει εγκατάσταση της ΔΕΗ σε κοντινή απόσταση από αυτό. Αφού πληρείται αυτή η προϋπόθεση πρέπει να εξασφαλιστεί από τον Προμηθευτή και Εγκαταστάτη ότι το έργο θα λειτουργήσει.

 7. Επιλογή Συμβούλου για Σύνταξη Μελέτης και Υποβολής στον Αναπτυξιακό ή άλλα Επενδυτικά Προγράμματα

  Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή κατάλληλου συνεργάτη ο οποίος να μπορεί να συμβουλεύσει, να συντάξει, να υποβάλλει, να παρακολουθήσει και να διαχειριστεί την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου.

 8. Πολεοδομική Άδεια ή Άδεια Κλίμακας Μικρών Εργασιών

  Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση εγκατάστασης σε στέγη ή οίκημα απαραίτητη είναι η άδεια από την πολεοδομία. Επίσης υπολογίζεται και η δημιουργία χωροταξικού σχεδίου το οποίο έχει συνταχθεί μεν αλλά είναι στο στάδιο συζήτησης. Το σχέδιο αυτό ενδέχεται να αφορά και τα οικόπεδα.

 9. Γνώση των απαραίτητων χρηματοδοτικών μοντέλων για την υλοποίηση του έργου

 10. Επιλογή Εξοπλισμού, Προμηθευτή και Εγκαταστάτη

  Η επιλογή εξοπλισμού, προμηθευτή και εγκαταστάτη πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή καθώς λίγες εταιρείες σήμερα στην Ελλάδα κατέχουν την τεχνογνωσία για να υλοποιήσουν ένα τέτοιο έργο.

 11. Ασφάλιση Επένδυσης

  Είναι καλό να υπάρξει ασφάλιση του έργου για περιπτώσεις ζημιών και απώλειας εισοδήματος. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή κατάλληλου ασφαλιστικού συμβούλου.

← Επιστροφή