Συχνές Ερωτήσεις

Φωτοβολταϊκά Συστήματα - Γενικές πληροφορίες

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Ανήκουν στην κατηγορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην Ελλάδα, η προοπτική ανάπτυξης και εφαρμογής των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι τεράστια, λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης ηλιοφάνειας. Το μεγάλο πλεονέκτημα της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ότι αποδίδει τα μέγιστα κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου και παρουσιάζεται η μέγιστη ζήτηση.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αναλόγως της χρήσης τους κατατάσσονται στα:

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια αξιόπιστη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Η απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων αυξάνεται με τη χρήση συστημάτων περιστροφής των πλαισίων τα οποία ακολουθούν την κίνηση του ήλιου, ωστόσο η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων δυνατό να αυξήσει σημαντικά το κόστος της επένδυσης. Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις στο τομέα αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των συστημάτων αυτών και στην ταυτόχρονη μείωση του κόστους της παραγόμενης κιλοβατώρας με στόχο να καταστήσουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα μια από τις σημαντικότερες τεχνολογίες εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας στο άμεσο μέλλον.

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

← Επιστροφή